od_nowa

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA to miejsce, którego oferta skierowana jest do mieszkanek i mieszkańców osiedla Plac Grunwaldzki we Wrocławiu. Nasze działania adresujemy do osób w różnym wieku – dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów. Centrum jest przestrzenią zawiązywania się i pogłębiania więzi sąsiedzkich, wspierania oddolnych inicjatyw, organizacji wolontariatu i włączania w życie lokalnej społeczności osób i grup z różnych powodów wykluczonych lub mało aktywnych.

Mieścimy się w podwórku przy ul. Skłodowskiej-Curie 63a, na I piętrze – i to właśnie tutaj zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 - 17:00.

Czeka tu na Was przyjazna przestrzeń, w której możecie porozmawiać o osiedlu, dowiedzieć się co ciekawego dzieje się w okolicy, włączyć się we wspólne działania, a także zrealizować własne pomysły.

Informacje na temat bieżących wydarzeń znajdziecie w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w mediach społecznościowych - na portalach Facebook i Instagram.

Dużury sąsiedzkie - przyjdź i opowiedz nam o ważnych dla osiedla sprawach

To pierwszy rok naszej działalności w formule Centrum Aktywności Lokalnej – chcemy jak najlepiej poznać naszych sąsiadów i nasze sąsiadki, dlatego też zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby się do nas przyłączyć, podzielić opinią, opowiedzieć o osiedlowych sprawach, które są dla nich istotne lub po prostu współtworzyć z nami program CALu.

W każdą środę w godzinach 14:00-17:00 zapraszamy na Dyżur Sąsiedzki, podczas którego można porozmawiać z naszymi animator(k)ami na temat:

  • współpracy przy organizacji działań na rzecz mieszkańców osiedla;
  • możliwości zaangażowania się w osiedlowy wolontariat;
  • pomysłów na własne inicjatywy, które moglibyśmy wesprzeć;
  • aktualnej oferty i programu Centrum oraz innych podmiotów działających na naszym osiedlu.

Żeby zadbać o komfort osób, które chciałyby się spotkać w ramach Dyżuru, zachęcamy do umawiania się przez formularz online lub telefonicznie pod numerem 71 757 15 87 (w godzinach otwarcia Centrum).

Dlaczego właśnie osiedle Plac Grunwaldzki?

Osiedle to wyróżnia niezwykła historia, ponadczasowa architektura – palimpsest łączący Breslau i Wrocław – jest to jednocześnie ośrodek akademicki o charakterze międzykulturowym, centrum biznesowe i osiedle o olbrzymim potencjale turystycznym. Najważniejsza dla nas jest jednak społeczność zamieszkująca Plac Grunwaldzki – bez niej osiedle nie tętniłoby życiem tak jak dziś!

Poprzez działania Fundacji Ładne Historie i oddolnych grup inicjatywnych wokół niej skupionych, a także dzięki współpracy z lokalnymi liderami skupionymi w ramach Partnerstwa Lokalnego „Nasz Grunwald”, Radą Osiedla i jego mieszkańcami/mieszkankami, pragniemy wzmocnić osiedle – naszym celem jest zintegrowanie lokalnej społeczności wokół tworzenia wizerunku i rozwijania potencjału Placu Grunwaldzkiego #ODNOWA.

Czy osiedle Plac Grunwaldzki może wrócić w ręce mieszkańców? Jesteśmy przekonani, że tak! Jednak aby to się stało, potrzebna jest silna lokalna społeczność oraz sprawnie funkcjonujące lokalne partnerstwo, oparte na lokalnych zasobach i wspólnym kierunku działania. Założeniem naszych działań jest także wsparcie procesu budowania tożsamości lokalnej poprzez wydobycie i podkreślanie istotnych elementów kulturowych, związanych z osiedlem.

Więcej informacji na temat bogatej historii i unikalnych zakątków naszego osiedla znajdziecie w zakładce ARTYKUŁY. Jeśli jesteście ciekawi/ciekawe osobistych historii osób zamieszkujących Grunwald to zachęcamy Was do zapoznania się z WYWIADAMI z nimi.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA - pilotaż” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Strona internetowa www.placgrunwaldzki.com została stworzona przez zespół Fundacji Ładne Historie jako jeden z pierwszych etapów tworzenia Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Plac Grunwaldzki. Jest zarówno wirtualną wizytówką osiedla, na której prezentujemy wspomnienia i osobiste historie mieszkanek i mieszkańców Grunwaldu, jak i przestrzenią, która umożliwia nam – lokalnej społeczności osiedlowej – wymianę informacji na temat realizowanych na terenie osiedla inicjatyw i projektów, funkcjonowania partnerstwa osiedlowego „Nasz Grunwald” czy kolejnych działań wokół Centrum Aktywności Lokalnej. Jest także miejscem, które ma zbierać i wspierać proces upowszechniania wiedzy na temat historii, dziedzictwa i tożsamości wrocławskiego Grunwaldu.

Niniejsza strona powstała w ramach Edycji 24. Programu Mikrogranty NGO, której operatorami są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum Ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Strefa Kultury Wrocław.

[ENGLISH VERSION]

The Local Activity Centre Grunwaldzki Square RENEWAL (Plac Grunwaldzki OD NOWA) is a place whose offer is addressed to the residents of the Plac Grunwaldzki district in Wrocław, Poland. Our activities are addressed to people of different ages – children and youth, adults and seniors. The Center is a place to establish and deepen bonds with neighbors, support grassroots initiatives, manage the local volunteer's platform and include in the life of the local community people and groups who, for various reasons, are being excluded or inactive.

We are located in the yard at Skłodowska-Curie Street 63a, on the first floor – and it is here that we invite you every day from Monday to Friday between 1:00 and 5:00 PM.

Here you will find a friendly space where you can discuss the local issues and goals, find out what interesting things and projects are happening in the neighborhood, join in the common activities, as well as implement your own ideas with our support.

Information on current events can be found in the NEWS section (for the time being available in Polish only) and in social media – on our Facebook and Instagram.

Neighbors meetings - come and tell us about issues important to your neighborhood

This is the first year of our activity in the formula of the Local Activity Centre - we want to get to know our neighbors as well as we can, therefore we invite all persons who would like to join us, share their opinion, talk about issues important to them or simply co-create the CAL programme with us.

Every Wednesday from 2:00 PM to 5:00 PM we invite you to the neighbours meetings, during which you can discuss the following topics:

  • cooperation in the organization of activities for the residents;
  • opportunities to get involved in the voluntary work;
  • ideas for our own initiatives that we could support;
  • current offer and program of the Center and other entities operating on our housing estate.

In order to ensure comfort of those who would like to meet, we encourage to make an appointment via the online form or by phone at (71) 757 15 87 (during the Center's opening hours). Our team is fluent in speaking English, so don’t hesitate to contact us!

Why the grunwaldzki square estate?

This housing estate is distinguished by its unique history, timeless architecture – a palimpsest between Breslau and Wrocław – it is at the same time an intercultural academic center, a business center and a housing estate with a huge tourist potential. The most important thing for us, however, is the community living in Grunwaldzki Square – without them, the estate would not be as vibrant as it is today!

Through the activities of our Foundation and its grassroots initiative groups, as well as through cooperation with local leaders from the "Nasz Grunwald" Local Partnership, the Estate Council and residents, we want to strengthen the estate - our goal is to integrate the local community around creating the image and developing the potential of Plac Grunwaldzki with a new energy and power.

Can the Plac Grunwaldzki district be returned to its residents? We are definitely convinced that it’s possible! But for that to happen we need a strong local community and a well-functioning local partnership, based on local resources and a common direction for action. Our actions are also aimed at supporting the process of building local identity by highlighting and emphasizing important cultural elements connected with the district.

You can find more information about the rich history and unique features of our neighborhood in the ARTICLES section (for the time being available in Polish only). If you are curious about the personal stories of people living in Grunwald, we encourage you to read the INTERVIEWS with them (also available in Polish).

The project "Local Activity Center Plac Grunwaldzki OD NOWA – pilot" is co-financed by the Municipality of Wroclaw.

The website www.placgrunwaldzki.com was created by the Nice Stories Foundation as one of the first stages in the creation of the Plac Grunwaldzki RENEWAL Local Activity Centre. It is a virtual showcase of the housing estate where we present memories and personal stories of the residents of Grunwald, as well as a space which allows us - the local community – to exchange information about the initiatives and projects carried out in the estate, the functioning of the local partnership "Our Grunwald" or subsequent activities around the Local Activity Centre. It is also a place to collect and support the process of disseminating knowledge about the history, heritage and identity of Wrocław's most iconic estate.

This website was created in the framework of the 24. Edition of the NGO Microgrants Programme. The programme is run by the following entities: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum Ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Strefa Kultury Wrocław.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA - pilotaż” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA