od_nowa

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]
[ПРОКРУТИТИ ВНИЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ]

Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA to miejsce, którego oferta skierowana jest do mieszkanek i mieszkańców osiedla Plac Grunwaldzki we Wrocławiu. Nasze działania adresujemy do osób w różnym wieku – dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów. Centrum jest przestrzenią zawiązywania się i pogłębiania więzi sąsiedzkich, wspierania oddolnych inicjatyw, organizacji wolontariatu i włączania w życie lokalnej społeczności osób i grup z różnych powodów wykluczonych lub mało aktywnych.

Czeka tu na Was przyjazna przestrzeń, w której możecie porozmawiać o osiedlu, dowiedzieć się co ciekawego dzieje się w okolicy, włączyć się we wspólne działania, a także zrealizować własne inicjatywy. Nasz zespół czeka na Wasze pomysły i zawsze gotów jest wesprzeć Wasze przedsięwzięcia! Jesteśmy miejscem przyjaznym osobom LGBTQ+ – u nas jesteście u siebie. Możecie wpaść do nas ze swoim zwierzakiem – zawsze czeka na nie miska pełna wody. Centrum to także miejsce otwarte dla osób przybyłych do Wrocławia z Ukrainy – współpracują z nami osoby mówiące w języku ukraińskim, a coraz więcej naszych wydarzeń adresujemy właśnie do tej społeczności.

Działania Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Plac Grunwaldzki realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Wrocław.

zdjęcie: Marcin Szczygieł

Jak do nas dotrzeć?

Mieścimy się w podwórku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63a, na I piętrze byłej siedziby Wrocławskich Mieszkań – i to właśnie tutaj zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-17:00. Informacje na temat wydarzeń, które organizujemy dla lokalnej społeczności w innych, niż regularne godziny działania Centrum znajdziecie w zakładce AKTUALNOŚCI lub na dedykowanej osiedlu stronie internetowej placgrunwaldzki.com.

zdjęcie: Jerzy Wypych

Najbliższy przystanek tramwajowo-autobusowy nazywa się Kliniki – Politechnika Wrocławska i jest położony w odległości około 140 metrów od naszej siedziby. Trasa pomiędzy przystankiem i Centrum Aktywności Lokalnej to trzy przejścia przez jezdnię – przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ulicę Marii Skłodowskiej-Curie, przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ulicę Łukasiewicza oraz przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej przez kolejny odcinek ulicy Łukasiewicza. Wejście w podwórze, na którym znajduje się nasza siedziba wymaga przejścia koło restauracji Pasibus, minięcia muralu i przejścia odległości około 89 metrów.

Na przystanek Kliniki – Politechnika Wrocławska dotrzecie tramwajami o numerze: 1, 2, 4, 10, 16, WLT oraz autobusami o numerze: 115, 145, 146, 253, 255 i 315.

Wskazówki jak do nas dotrzeć w Polskim Języku Migowym:

Nasza lokalizacja na Mapach Google dostępna jest pod tym linkiem.

zdjęcie: Marta Sobala

Dyżury sąsiedzkie - przyjdź i opowiedz nam o ważnych dla osiedla sprawach!

Centrum Aktywności Lokalnej oficjalnie ruszyło z początkiem sierpnia 2021 roku, ale nasz zespół na osiedlu działa już trzeci rok. Wciąż chcemy jak najlepiej poznać naszych sąsiadów i nasze sąsiadki, dlatego też zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby się do nas przyłączyć, podzielić opinią, opowiedzieć o osiedlowych sprawach, które są dla nich istotne lub po prostu współtworzyć z nami program CALu.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-17:00 zapraszamy na Dyżur Sąsiedzki, podczas którego można porozmawiać z naszymi animator(k)ami na temat:

 • współpracy przy organizacji działań na rzecz mieszkańców osiedla;
 • możliwości zaangażowania się w osiedlowy wolontariat;
 • pomysłów na własne inicjatywy, które moglibyśmy wesprzeć;
 • aktualnej oferty i programu Centrum oraz innych podmiotów działających na naszym osiedlu.

Żeby zadbać o komfort osób, które chciałyby się spotkać w ramach Dyżuru, zachęcamy do umawiania się telefonicznie pod numerem 71 757 15 87 (w godzinach otwarcia Centrum).

[ENGLISH VERSION]

Plac Grunwaldzki RENEWED Local Activity Centre is a place whose offer is addressed to the residents of the Plac Grunwaldzki housing estate in Wrocław. Our activities are created for people of all ages – children and youth, adults and seniors. The centre is a space for establishing and deepening neighbourhood ties, supporting grassroots initiatives, organising voluntary work and involving people and groups who are excluded or inactive for various reasons in the life of the local community.

Here you will find a friendly space where you can talk about the neighbourhood, find out what's going on in the area, get involved in joint activities and implement your own initiatives. Our team is waiting for your ideas and is always ready to support your ventures! We are an LGBTQ+ friendly place – you are at home here. You can bring your pet – there is always a bowl full of water waiting for them. The centre is also open to people from Ukraine – we have Ukrainian speakers working with us and more and more of our events are addressed to this community.

The activities of the Local Activity Centre in the Plac Grunwaldzki district are implemented thanks to funding from the Wrocław Municipality.

photo: Marcin Szczygieł

Directions on how to reach us

We are located in the backyard at 63a Maria Skłodowska-Curie Street, on the first floor of the former headquarters of Wrocławskie Mieszkania – and this is where we invite you every day from Monday to Friday between 12:00 and 5:00 pm. You can find information about the events we organise for the local community at times other than the Centre's regular operating hours in the NEWS section or on the estate's dedicated website placgrunwaldzki.com.

photo: Jerzy Wypych

The nearest tram and bus stop is called Kliniki - Politechnika Wrocławska and is approximately 140 metres from our venue. The route between the tram and bus stop and the Centre involves three crossings of the road - a pedestrian crossing with traffic lights through Marii Skłodowskiej-Curie Street, a pedestrian crossing with traffic lights through Łukasiewicza Street and a pedestrian crossing without traffic lights through another section of Łukasiewicza Street. To enter the backyard where our venue is located requires walking past the Pasibus restaurant, passing the mural and walking a distance of approximately 89 metres.

You will reach the stop of the Clinic - Wrocław University of Technology by trams no: 1, 2, 4, 10, 16, WLT and by buses no: 115, 145, 146, 253, 255 i 315.

Directions on how to reach us in Polish Sign Language:

Our location on Google Maps is available at this link.

photo: Marta Sobala

Neighbourhood duty hours - come and tell us about issues important to the estate!

The Local Activity Centre officially started at the beginning of August 2021, but our team on the estate is now in its third year. We still want to get to know our neighbours and our neighbours as well as possible, so we welcome anyone who would like to join us, share an opinion, tell us about estate issues that are important to them or simply contribute to the Centre’s programme with us.

From Monday to Friday from 12:00 to 17:00 we invite you to neighbours meetings, during which you can talk to our animator(s) about:

 • cooperation in organising activities for the benefit of the residents of the neighbourhood;
 • opportunities to get involved in neighbourhood volunteering;
 • ideas for your own initiatives that we could support;
 • the current offer and programme of the Centre and other entities active on our estate.

In order to ensure the comfort of those who would like to make an appointment, we kindly encourage people to make an appointment by calling (+48) 71 7571587 (during the Centre's opening hours).

[UA]

Центр Локальної Активності Грюнвальдська площа - це простір, послуги якого адресовані жителям і жителькам району Грюнвальд у Вроцлаві. Наша діяльність адресована людям різного віку: дітям і підліткам, дорослим і літнім людям. Центр є простором для зміцнення сусідських зв'язків, підтримки місцевих ініціатив і волонтерських організацій та включення в життя місцевих громад і груп, які з різних причин були мало активні.

Тут на Вас чекає дружня атмосфера, де ви можете поговорити про місцеві ініціативи, дізнатися, що цікавого відбувається в цьому районі, включитися в спільну діяльність, а також реалізувати власні ініціативи. Наша команда чекає Ваших ідей і завжди готова підтримати Ваші починання! Ми дружнє місце для ЛГБТ+ - у нас Ви можете почуватися як вдома. Також можна приходити зі своїми чотирилапими друзями - у нас завжди є миска з водою для них. Центр також є місцем, відкритим для людей, котрі прибули до Вроцлава з України - з нами співпрацюють люди, котрі розмовляють українською мовою, і все більше і більше наших заходів ми адресуємо саме цій спільноті.

Діяльність Центру Локальної Активності в районі Грюнвальдська площа фінансується з коштів гміни Вроцлав.

photo: Marcin Szczygieł

Як нас знайти?

Офіс нашої фундації знаходимося у дворі на вулиці Marii Skłodowskiej-Curie 63а, на першому поверсі - саме сюди ми запрошуємо Вас щодня з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 17:00. Інформацію про заходи, які ми організовуємо для місцевої громади в інші, ніж звичайні години роботи центру, можна знайти на вкладці НОВИНИ або на сайті placgrunwaldzki.com.

photo: Jerzy Wypych

Найближча трамвайно-автобусна зупинка називається Kliniki - Politechnika Wroclawska, яка знаходиться приблизно в 140 метрах від нашого офісу. Маршрут між зупинкою та Центром Місцевої Активності - це три переходи через проїжджу частину: пішохідний перехід зі світлофором через вулицю Marii Skłodowskiej-Curie, пішохідний перехід зі світлофором через вулицю Łukasiewicza та пішохідний перехід без світлофора через ще одну ділянку на вулиці Łukasiewicza. Аби пройти у двір, де знаходиться офіс нашої фундації потрібно пройти повз Pasibus і настінний мурал, а тоді пройти ще близько 89 метрів.

До зупинки Kliniki - Politechnika Wroclawska можна дістатися на трамваї з номером: 1, 2, 4, 10, 16, WLT і автобусами з номером: 115, 145, 146, 253, 255 і 315.

Тут Ви знайдете підказки як нас знайти Польською Мовою Жестів:

А за цим посиланням Ви знайдете нашу геолокацію в Google Maps

photo: Marta Sobala

Сусідські чергування - завітайте до нас, аби розповісти про важливі справи для району!

Центр Локальної Активності офіційно стартував з початку серпня 2021 року, але наша команда працює в межах цього району Вроцлава вже третій рік. Оскільки ми прагнемо краще пізнати наших сусідів та сусідок, тому запрошуємо всіх людей, котрі хотіли б приєднатися до нас, поділитися своєю думкою, розповісти про потреби мешканців та мешканок, або ж спільно створити програму центру з нами.

з понеділка по п'ятницю в год 12:00 до 17:00 ми запрошуємо Вас на чергування по сусідству, де ви можете поговорити з нашими аніматор(к)ами про:

 • співпрацю в організації заходів в інтересах мешканців мікрорайону;
 • можливості участі у волонтерських програмах;
 • ваші власні ініціативи, які ми могли б підтримати;
 • актуальні пропозиції та програми Центру та інших суб'єктів, що діють у нашому мікрорайоні.

Щоб забезпечити комфорт для тих, хто хоче зустрітися в рамках чергування, ми рекомендуємо вам попередньо домовитися про зустріч в нашому офісі за телефоном: 71 757 15 87(в години роботи центру).

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA