od_nowa

Partnerstwo lokalne „Nasz Grunwald”

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

ПРОКРУТИТИ ВНИЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ

Partnerstwo „Nasz Grunwald” to nieformalna grupa inicjatywna, której celem jest międzysektorowa współpraca na rzecz poprawy jakości życia na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Partnerstwo tworzą osoby, dla których sprawy osiedla są priorytetowe i które na co dzień działają na rzecz mieszkanek i mieszkańców osiedla – naszych sąsiadów i sąsiadek. Reprezentujemy organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i środowisko akademickie, podmioty sektora prywatnego oraz oddolne inicjatywy społeczne. Łączymy nasze kompetencje i zasoby, by wzmocnić markę osiedla na poziomie miejskim, zbudować trwałe i wartościowe więzi w lokalnej społeczności, a także promować sąsiedzkość i lokalną tożsamość. Wierzymy, że Plac Grunwaldzki to wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia i dlatego właśnie zdecydowaliśmy się połączyć nasze siły na rzecz jego rozwoju.

Uśmiechnięta seniorka w kolorowej bluzce prezentuje do aparatu płócienną torbę, na której samodzielnie wykonała nadruk techniką sitodruku.
zdjęcie: Marcin Szczygieł

Jedną z głównych inicjatyw, którą wspólnie stworzyliśmy jest Święto Osiedla Plac Grunwaldzki – pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia odbyła się w 2021 roku jako odpowiedź na zidentyfikowaną przez nas potrzebę integracji mieszkanek i mieszkańców osiedla, których relacje sąsiedzkie uległy znacznemu pogorszeniu na skutek pandemii i związanych z nią obostrzeń.

Święto Osiedla jest dla lokalnej społeczności okazją do wspólnego spędzenia wolnego czasu w sposób twórczy i poznania swojej najbliższej okolicy – jej losów, kultury i często zapomnianych już podwórkowych historii, a także zbudowania poczucia lokalnej tożsamości. W ramach serii wydarzeń adresowanych do osób mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie Placu Grunwaldzkiego odbywają się spacery z przewodnikami, warsztaty i animacje na podwórkach, a także sąsiedzki piknik z ogromem atrakcji dla osób w różnym wieku.

Słoneczny dzień. Grupa ludzi stoi przy betonowym model atomu, słucha wykładu o osiedlu. W tle Most Grunwaldzki.
zdjęcie: Marcin Szczygieł

Kolejną z inicjatyw powstałych w efekcie naszej współpracy jest Nauczycielska 8/4 – przestrzeń do pracy i nauki, doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego, którą stworzyliśmy z myślą o osobach przybyłych do Wrocławia z Ukrainy na skutek wybuchu wojny. Naszym celem jest stworzenie miejsca na mapie osiedla, które służy środowisku ukraińskiemu – służy integracji, pomaga zapoznać się z ofertą miasta Wrocławia, pozwala odnaleźć się w procedurach administracyjnych związanych z pobytem i znalezieniem pracy w Polsce, a przede wszystkim jest dynamicznie zmieniającą się przestrzenią, której program dostosowywany jest do zidentyfikowanych potrzeb naszych odbiorców.

Nauczycielska 8/4 powstała dzięki uprzejmości Pathway - firmy z sektora IT, która udostępnia swoją przestrzeń w celu prowadzenia aktywności dla osób z Ukrainy. Operatorami przestrzeni są Fundacja Ładne Historie, Fundacja Fabryka Sensu oraz Soroptimist International Club Vratislavia.

Słoneczny dzień, trwa wydarzenie Dzień Sąsiada. Przy długim stole siedzi i stoi grupa ludzi w różnym wieku. Na stole dużo owoców oraz innych smakołyków.
zdjęcie: Marcin Szczygieł

Partnerstwo lokalne to żywy organizm, którego członkowie pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Oprócz stałych, comiesięcznych spotkań, podczas których omawiamy najważniejsze dla osiedla kwestie (od momentu zawiązania się naszej grupy nieformalnej odbyło się już kilkanaście zebrań partnerstwa) nasza grupa działa jako lokalna sieć wsparcia i swego rodzaju spółdzielnia. Za każdym razem, kiedy któreś z aktywnych na terenie osiedla podmiotów potrzebuje wsparcia logistycznego, sprzętowego lub produkcyjnego może liczyć na błyskawiczną pomoc. Współpraca w tym gronie ułatwia każdej i każdemu z nas realizację codziennych zadań i działań projektowych, które adresujemy do lokalnej społeczności.

„Nasz Grunwald” tworzą Fundacja Ładne Historie, Wrocławska Spółdzielnia Socjalna, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki, Fundacja Fabryka Sensu, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Soroptimist International Klub Wratislavia, Biuro ds. Odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ODRA Centrum, Zakwas Studio, Fundacja Green Gaya, Pasaż Grunwaldzki, Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Fandom, Komitet Społeczny Wrocławski Manhattan, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom", 8m2, Coffilm, da Giuseppe Wrocław, Kwiaty Kawy, Przełam lody, w kontakcie, el Gordito, Kawalerka oraz Straż Miejska


[ENGLISH VERSION]

The "Nasz Grunwald" local partnership is an informal initiative group whose aim is cross-sectoral cooperation to improve the quality of life on Grunwald Square in Wrocław. The partnership was created by people for whom the issues of the Plac Grunwaldzki district are a priority and who work for the residents of the estate – our neighbours – on a daily basis. We represent non-governmental organisations, public institutions and academia, private sector entities and grassroots social initiatives. We combine our expertise and resources to strengthen the estate's brand at a city level, build lasting and valuable links in the local community, and promote neighbourliness and local identity. We believe that the Plac Grunwaldzki district is a unique place on the map of Wrocław, and that is why we have decided to join forces for its development.

Uśmiechnięta seniorka w kolorowej bluzce prezentuje do aparatu płócienną torbę, na której samodzielnie wykonała nadruk techniką sitodruku.
photo: Marcin Szczygieł

One of the main initiatives we have created together is the Plac Grunwaldzki Community Festival – the first edition of this unique event was held in 2021 as a response to the need we identified to integrate the residents of the district, whose neighbourly relations had deteriorated significantly as a result of the pandemic and related restrictions.

This Festival is an opportunity for the local community to spend their free time together in a creative way and to learn about their neighbourhood – its history, culture and often forgotten backyard stories, as well as creating a sense of local identity. A series of events aimed at people living, studying or working in the Plac Grunwaldzki area includes guided walks, workshops and backyard animations, as well as a neighbourhood picnic with a wide range of attractions for people of all ages.

Słoneczny dzień. Grupa ludzi stoi przy betonowym model atomu, słucha wykładu o osiedlu. W tle Most Grunwaldzki.
photo: Marcin Szczygieł

Another of the initiatives created as a result of our cooperation is Nauczycielska 8/4 – a space for work and study, vocational counselling and psychological support, which we established for people who came to Wrocław from Ukraine as a result of the war. Our aim is to create a place on the map of Plac Grunwaldzki which serves the Ukrainian community – supports integration, helps to become acquainted with the offer of the city of Wrocław, helps to find one's way in the administrative procedures related to staying and finding a job in Poland, and, above all, is a dynamically changing space, whose programme is being adapted to the identified needs of our recipients on a regular basis.

Nauczycielska 8/4 was created courtesy of Pathway, an IT company that makes its space available for activities for people from Ukraine. The operators of the space are Nice Stories Foundation, Fabryka Sensu Foundation and Soroptimist International Club Vratislavia.

Słoneczny dzień, trwa wydarzenie Dzień Sąsiada. Przy długim stole siedzi i stoi grupa ludzi w różnym wieku. Na stole dużo owoców oraz innych smakołyków.
photo: Marcin Szczygieł

The local partnership is a living organism whose members are in constant contact with each other. As well as holding regular monthly meetings to discuss the most important issues for the neighbourhood (there have already been several partnership meetings since our informal group was set up), our group acts as a local support network and a kind of cooperative. Whenever any of the actors active on the estate needs logistical, equipment or production support, they can count on instant help. Working together in this group makes it easier for each and every one of us to carry out the day-to-day tasks and project activities that we address to the local community.

„Nasz Grunwald” consists of the following entities: Nice Stories Foundation, Wrocławska Spółdzielnia Socjalna, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki, Fundacja Fabryka Sensu, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Soroptimist International Club Vratislavia, Biuro ds. Odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ODRA Centrum, Zakwas Studio, Fundacja Green Gaya, Pasaż Grunwaldzki, Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Fandom, Komitet Społeczny Wrocławski Manhattan, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu,Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom", 8m2, Coffilm, da Giuseppe, kwiaty kawy, Przełam lody, w kontakcie, el Gordito, Kawalerka and The City Guard.


[УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ]

Партнерство "Наш Грюнвальд" - це неформальна ініціативна група, метою якої є міжгалузеве співробітництво щодо поліпшення якості життя на Грюнвальдській площі у Вроцлаві. Партнерство формується людьми, для котрих питання цього району є пріоритетними та котрі щодня працюють в інтересах наших сусідів і сусідок. Ми представляємо неурядові організації, Державні установи та наукові кола, суб'єкти приватного сектору та громадські ініціативи. Ми об'єднуємо наші компетенції та ресурси для зміцнення бренду нерухомості на міському рівні, створення міцних і цінних зв'язків у місцевій громаді, а також просування сусідства та місцевої ідентичності. Ми вважаємо, що Грюнвальдська площа є унікальним місцем на карті Вроцлава, і саме тому ми вирішили об'єднати наші сили для його розвитку.

Uśmiechnięta seniorka w kolorowej bluzce prezentuje do aparatu płócienną torbę, na której samodzielnie wykonała nadruk techniką sitodruku.
фото Marcin Szczygieł

Однією з головних ініціатив, яку ми разом створили - це свято району Грюнвальдська площа. Перша едиція цієї унікальної події відбулася у 2021 році, як відповідь на ідентифіковану нами необхідність інтеграції мешканців мікрорайону, чиї сусідські відносини трохи погіршилися в результаті пандемії та пов'язаних з нею обмеженнями.

Свято житлового масиву - це можливість для місцевої громади творчо провести вільний час разом і дізнатися більше про свій район - його життя, культуру, частково забуту історію, а також створити почуття місцевої ідентичності. В рамках серії заходів, адресованих людям, котрі живуть, навчаються або працюють на території Грюнвальдської площі, відбуваються сімейні прогулянки з гідами, майстер-класи та анімації для дітей, а також сусідські пікніки з величезною кількістю розваг для людей різного віку.

Słoneczny dzień. Grupa ludzi stoi przy betonowym model atomu, słucha wykładu o osiedlu. W tle Most Grunwaldzki.
фото Marcin Szczygieł

Ще одна з ініціатив, що виникла в результаті нашої співпраці - це Nauczycielska 8/4 - простір для роботи, навчання, кар’єрних консультацій та психологічної підтримки для дітей і дорослих, яку ми створили з думкою про людей, котрі приїхали до Вроцлава через війну в Україні. Наша мета – створення місця на карті району, яке б активно використовувалося українським середовищем – служило б інтеграції, допомагаючи ознайомитися з пропозицією міста Вроцлава та його адміністративними процедурами, пов'язаними з проживанням і отриманням роботи в Польщі, але в першу чергу ми прагнемо, аби це місце динамічно розвивалося та адаптувалося до потреб наших клієнтів і клієнток.

Ініціатива Nauczycielska 8/4 була створена завдяки IT-компанії Pathway, яка надає свій простір для проведення заходів для людей з України. Операторами простору є фундація Ładne Historie, фундація Fabryka Sensu та Soroptimist International Club Vratislavia.

Słoneczny dzień, trwa wydarzenie Dzień Sąsiada. Przy długim stole siedzi i stoi grupa ludzi w różnym wieku. Na stole dużo owoców oraz innych smakołyków.
фото Marcin Szczygieł

Локальне партнерство - це живий організм, члени якого знаходяться в постійному контакті одне з одним. На додаток до постійних щомісячних зустрічей, в ході яких ми обговорюємо найбільш важливі для його мешканців і мешканок питання (з моменту створення нашої неформальної групи пройшло вже більше десятка таких зустрічей) наша група виступає як локальна мережа підтримки та свого роду кооператив. Кожен раз, коли хто-небудь із суб'єктів, які діють в межах нашого району, потребує логістичної або виробничої підтримки, можна розраховувати на нашу допомогу. Співпраця в цій групі полегшує кожному з нас виконання повсякденних завдань і проєктних заходів, які ми адресуємо місцевій громаді.

Ініціативу "Nasz Grunwald" формують: Фундація "Хороші Історії”, Вроцлавський Соціальний Кооператив, Рада житлового району Plac Grunwaldzki, Фундація Fabryka Sensu, Міська Публічна Бібліотека, Міський Осередок Соціальної допомоги у Вроцлаві, Soroptimist International Club Vratislavia, Бюро Соціальної Відповідальності Вроцлавського університету, ODRA Centrum, Студія Zakwas, Фундація Green Gaya, торговельний центр Pasaż Grunwaldzki, Вроцлавське Товариства Допомоги ім. Св. Брата Альберта, Fandom, Соціальний Комітет Wrocławski Manhattan, початкова школа номер 84 ім. Ruchu Obrońców Pokoju та Група Опікунсько-Виховних Установ „Dziecięcy Dom", 8м2, Труна, Да Джузеппе Бреслау, Кавові квіти, Розбити лід, На зв'язку, Ель Гордіто, Холостяк і муніципальна поліція. .

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA