od_nowa

Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]
[ПРОКРУТИТИ ВНИЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ]

Losy Placu Grunwaldzkiego potrafi zaskoczyć – mieszczą się tutaj historie i miejskie legendy związane z działaniem opozycji, tworzeniem się środowiska akademickiego i pierwszych, powojennych lat uczelni czy otwarcie namiotu handlowego „Goliat” i targowiska na Skłodowskiej-Curie. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że większość tych wydarzeń nie miałoby miejsca gdyby nie masowe wyburzenia zabudowy mieszkalno-usługowej na terenie dzisiejszej Osi Grunwaldzkiej w czasach Festung Breslau. 

Archiwalna czarno-biała fotografia. Widok na Plac Grunwaldzki - Manhattan od strony Mostu Grunwaldzkiego. Po lewej stronie wysokie budynki, po prawej stronie ulica z kilkoma przejeżdzającymi samochodami.
materiały organizatora

Poszukiwania sąsiedzkich opowieści i poznawanie historii osiedla Plac Grunwaldzki kontynuujemy wokół wątku lotniska, które na terenie dzisiejszej osi grunwaldzkiej powstało na rozkaz NSDAP. Z dokumentów znalezionych po wojnie wynika, że decyzję o budowie podjął ówczesny komendant gauleiter Karl Hanke. W 1945 roku naczelny architekt miasta Wrocławia Richard Konwiarz zaproponował budowę nowego lotniska na placu Grunwaldzkim, którą zaakceptowały władze miasta, a w ciągu dwóch miesięcy wyburzono znaczną część zabudowy mieszkalnej wraz z kościołami im. Lutra oraz św. Piotra Kanizjusza, by utworzyć pas przelotowy dla nowego lotniska. Wyburzenia zainicjowane przez Niemców do dziś mają ogromny wpływ na życie mieszkanek i mieszkańców Grunwaldu – począwszy od samej nazwy głównej ulicy na osiedlu, przez kolejne dekady pustki urbanistycznej, aż po szaberplatz, który był pierwowzorem legendarnego już targu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.

Archiwalne, czarno-białe zdjęcie. Widok na namiot handlowy Goliat.
materiały organizatora

Dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji EVZ mamy okazję przywrócić pamięć na temat losów naszego osiedla szerszemu gronu odbiorców i odbiorczyń. Projekt „Plac Grunwaldzki  – nieopowiedziana historia” ma na celu umocnienie lokalnej tożsamości i świadomości historycznej poprzez wspólną refleksję nad wpływem wojny na społeczność lokalną. Organizowane będą kreatywne, edukacyjne i animacyjne wydarzenia dla różnorodnej publiczności, w tym wielopokoleniowej i międzykulturowej, tak aby zwiększyć udział przedstawicieli społeczności osiedle Plac Grunwaldzki we Wrocławiu w wydarzeniach i działaniach związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym.

Jakiego rodzaju wydarzenia zaplanowaliśmy dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia? 

W okresie od 14 kwietnia 2023 roku do 15 kwietnia 2025 roku zaprosimy Was do wzięcia udziału w kilkunastu bezpłatnych aktywnościach:

 • naborze na sąsiedzkie historie, w ramach którego każda z osób, która chce podzielić się z nami swoimi wspomnieniami z Placu Grunwaldzkiego będzie mogła udzielić nam wywiadu i opowiedzieć o swoich doświadczeniach z osiedlem (maj 2023-grudzień 2024);
 • serii spacerów po Grunwaldzie z przewodnikami i przewodniczkami (jesień 2023);
 • dwóch pokazach filmowych (listopad 2023 - luty 2024);
 • serii warsztatów i spotkań edukacyjnych (2024);
 • tworzeniu zina z osiedla (2024);
 • tworzeniu filmowego wspomnienia z osiedla (2024).

Dwie młode kobiety oraz jedna seniorka stoją pod drzewami i rozmawiają.
fot. Marcin Szczygieł

Pierwszym z działań, do którego zaprosimy Was jeszcze w maju będzie nabór sąsiedzkich historii związanych z Placem Grunwaldzkim. W ramach tej części projektu przez najbliższe kilkanaście miesięcy planujemy zebrać 30 opowieści w formie wywiadów z mieszkankami i mieszkańcami Grunwaldu – tymi współcześnie tu żyjącymi, ale także z osobami, które na osiedlu spędziły swoje dzieciństwo lub młodość. Wywiady zostaną opublikowane na prowadzonej przez nas stronie internetowej, a w 2025 roku staną się ramą dla pierwszego zina osiedlowego, w którym planujemy zebrać najciekawsze historie i fakty dotyczące historii osiedla Plac Grunwaldzki.


„Plac Grunwaldzki - nieopowiedziana historia” to projekt realizowany przez Fundację Ładne Historie dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji EVZ w ramach programu „local.history”.

The project was supported by the EVZ Foundation. This publication does not represent the opinion of the EVZ Foundation. The author bears responsibility for any statements contained herein.

Logotyp programu EVZНерозказана історія Грюнвальдської Площі

Доля району Грунвальдська Площа може здивувати – тут приховані історії та міські легенди, пов’язані з діяльністю опозиції, формуванням академічної спільноти та першими післявоєнними роками університету чи відкриттям торгового намету «Голіаф» і ринку на Склодовській-Кюрі. Однак мало хто усвідомлює, що більшість із цих подій не відбулися б, якби не масове знесення житлових будівель у районі сьогоднішньої Грюнвальдської осі в епоху Фестунг-Бреслау.

Stare, czarno-białe zdjęcie. Widok na część kompleksu bloków Manhattan i Most Grunwaldzki przez okrągłe okno.
materiały organizatora

Пошук сусідських історій та знайомство з історією району Площа Грунвальдська продовжуємо навколо теми аеропорту, який був побудований на території сьогоднішньої осі Грюнвальду за наказом НСДАП. Документи, знайдені після війни, свідчать, що рішення про його будівництво прийняв тодішній комендант гауляйтер Карл Ганке. У 1945 році головний архітектор міста Вроцлава Річард Конв’ярж запропонував будівництво нового аеропорту на Грюнвальдській площі, що було прийнято міською владою, і протягом двох місяців значна частина житлових будинків, разом із церквою св. Лютера і св. Пьотра Канізіуса, була знесена, щоб створити злітно-посадкову смугу для нового аеропорту. Руйнування, ініційовані німцями, мають величезний вплив на життя мешканців Грюнвальда донині - починаючи від самої назви головної вулиці району, через наступні десятиліття міської порожнечі, аж по шаберплац, котрий був прототипом легендарного ринку на вулиці Марії Склодовської-Кюрі.

Archiwalne, czarno-białe zdjęcie. Widok na most Grunwaldzki od strony ul. Joliot-Curie
materiały organizatora

Завдяки фінансуванню Фонду EVZ ми маємо можливість повернути пам’ять про долю нашого району ширшому колу зацікавлених осіб. Проект «Нерозказана історія Грунвальдської Площі» спрямований на зміцнення місцевої самосвідомості та історичної обізнаності через спільні роздуми про вплив війни на місцеву громаду. Творчі, освітні та анімаційні заходи будуть організовані для різноманітної аудиторії, міжпоколінної та мультикультурної, щоб збільшити участь представників громади району Площа Грунвальдська  у подіях та заходах, пов’язаних з культурною та історичною спадщиною.

Які заходи ми запланували для мешканців Вроцлава?

У період з 14 квітня 2023 року по 15 квітня 2025 року ми запрошуємо вас взяти участь у різноманітних безкоштовних заходах:

 • Набір на сусідські історії, в рамках якого будь-яка особа, яка бажає поділитись з нами своїми спогадами про Площу Грунвальдську, матиме можливість дати нам інтерв'ю та розповісти про свій досвід  (травень 2023 - грудень 2024);
 • серія прогулянок по Грунвальду з гідами (осінь 2023);
 • два кінопокази (листопад 2023 – лютий 2024);
 • серія майстер-класів та освітніх зустрічей (2024);
 • створення районної газети (2024);
 • створення фільму-спогаду про район (2024).

Grupa osób spaceruje po osiedlu. W tle za nimi widoczny Most Grunwaldzki.
fot. Marta Sobala

Першим із заходів, на який ми вас запросимо ще у травні, буде набір сусідських історій, пов’язаних із Площею Грюнвальдською. У рамках цієї частини проекту протягом наступних кількох місяців ми плануємо зібрати 30 історій у формі інтерв’ю з мешканцями Грунвальду – тими, хто живе тут сьогодні, а також людьми, які провели дитинство чи юність у цьому районі. Інтерв’ю будуть опубліковані на нашому сайті, а в 2025 році стануть основою для першого локального журналу, в якому ми плануємо зібрати найцікавіші історії та факти з історії Площі Грунальдської.


«Нерозказана історія Грюнвальдської Площі» – це проект, який реалізує Фонд Ładne Historie завдяки співфінансуванню Фундації EVZ у рамках програми «local.history».

The project was supported by the EVZ Foundation. This publication does not represent the opinion of the EVZ Foundation. The author bears responsibility for any statements contained herein.

Logotyp programu EVZThe Untold Story of Plac Grunwaldzki Neighborhood

The fate of Grunwaldzki Square can be surprising – it is full of stories and city legends related to opposition activities, the emergence of the academic community, and the first post-war years of the university, as well as the opening of the "Goliat" tent and the market on Skłodowska-Curie Street. However, few people realize that most of these events would not have taken place if it were not for the massive demolition of residential buildings in the area of today's Grunwaldzka Axis during the Festung Breslau.

Stare, czarno-białe zdjęcie. Widok na Audytorium Chemii i bloki Manhattan od storny Kampusu Grunwaldzkiego UWr
materiały organizatora

We continue to explore the neighborhood's stories and learn about the history of the Plac Grunwaldzki area, focusing on the airport that was built on the order of the NSDAP. Documents found after the war indicate that the decision to build the airport was made by the Gauleiter Karl Hanke. In 1945, the chief architect of the city of Wrocław, Richard Konwiarz, proposed the construction of a new airport on Grunwaldzki Square, which was accepted by the city authorities.Within two months, a significant part of the residential buildings, along with the churches of St. Luther and St. Peter Canisius, were demolished to create a runway for the new airport.

Archiwalne, kolorowa fotografia przedstawia grupę nastolatków siedzących przed namiotem cyrkowym na ławce. W tle widać kolorową karuzelę.
fot. za Wratislaviae Amici

The demolitions initiated by the Germans still have a huge impact on the lives of the residents of Grunwald – starting from the name of the main street in the neighborhood, through decades of urban emptiness, to the "Schaberplatz," which was the prototype of the legendary market on Maria Skłodowska-Curie Street.

Thanks to funding from the EVZ Foundation, we have the opportunity to restore the memory of the history of our neighborhood to a wider audience. The project "Plac Grunwaldzki - Untold History" aims to strengthen local identity and historical awareness through a shared reflection on the impact of war on the local community. Creative, educational, and animating events will be organized for diverse audiences, including intergenerational and intercultural ones, in order to increase the participation of representatives of the Grunwald neighborhood community in events and activities related to cultural and historical heritage.

What kind of events have we planned for the residents of Wrocław?

From April 14, 2023 to April 15, 2025, we invite you to participate in several free activities, including:

 • Gathering neighborhood stories, during which anyone who wants to share their memories of Grunwaldzki Square will be able to give us an interview and talk about their experiences with the neighborhood (May 2023 - December 2024).
 • Series of walks around Grunwald with guides (autumn 2023).
 • Two film screenings (November 2023 - February 2024).
 • Series of educational workshops and meetings (2024).
 • Creating a zine from the neighborhood (2024).
 • Creating a film memory of the neighborhood (2024).

Spacerująca po osiedlu grupa osób w różnym wieku. Na zdjęciu osoby widoczne są od tyłu.
fot. Marcin Szczygieł

The first activity we invite you to participate in, starting in May, is the collection of neighborhood stories related to Plac Grunwaldzki. As part of this project, over the next few months, we plan to gather 30 stories in the form of interviews with residents of the Grunwald neighborhood - both those currently living here and those who spent their childhood or youth in the area. The interviews will be published on our website and in 2025 will serve as a framework for the first neighborhood zine, in which we plan to collect the most interesting stories and facts about the history of the Plac Grunwaldzki neighborhood.


"Plac Grunwaldzki - an untold story" is a project carried out by the Ładne Historie Foundation with funding from the EVZ Foundation as part of the "local.history" program.

The project was supported by the EVZ Foundation. This publication does not represent the opinion of the EVZ Foundation. The author bears responsibility for any statements contained herein.

Logotyp programu EVZ

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA